Informacja w sprawie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, przekazuję następujące informacje:

I. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka złożonych w Karcie Zgłoszenia Dziecka, jak również danych osobowych podanych w innych okolicznościach, w związku jednakże z pobieraniem nauki przez Pani/Pana dziecko w prowadzonej przeze mnie placówce oświatowej, jest  Marzena Wojciechowska – Organ Prowadzący Przedszkole Niepubliczne „Kocie Łapki” (dalej: „Przedszkole”), pod adresem przy ul Złotej Jesieni 24, 04-965 w Warszawie, NIP 5671583741.

1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:

a) z uwagi na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Przedszkolem (od dnia 25 maja 2018 roku  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W tym zakresie podanie danych jest zarówno wymogiem ustawowym (w zakresie w jakim powstają zobowiązania publicznoprawne, do wykonania których konieczne jest przetwarzanie danych), jak i umownym, a ich niepodanie uniemożliwiłoby zawarcie oraz wykonanie umowy. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez okres obowiązywania w/w umowy oraz w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.

b) zgody, przy czym wyłącznie gdy zgoda taka została udzielona (od dnia 25 maja 2018 roku  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i w celu w niej wyrażonym tj. zgody na wykorzystanie zdjęć i scenek filmowych z udziałem wizerunku Pani/Pana dziecka, realizowanych w ramach zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. W tym zakresie podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy usługi edukacyjnej; zgoda ma charakter dobrowolny, jednakże jej wyrażenie było niezbędne do zawarcia przedmiotowej umowy. Dane osobowe w tym zakresie będą przechowywane przez Przedszkole nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez Przedszkole danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).  

c) z uwagi na to, że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, przy czym wyłącznie wówczas, gdy dane osobowe zostaną tym podmiotom ujawnione, w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń lub marketingiem bezpośrednim usług własnych (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W tym zakresie podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.

2. Przedszkole nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 

3. Ma Pani/Pan prawo:

a) o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

b) żądania od Przedszkola dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku – prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych; na dzień przekazania tej informacji jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zaś od dnia 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub gdy dotyczy marketingu bezpośredniego).

Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: przedszkole@kocielapki.edu.pl lub w inny wybrany przez Panią/Pana sposób.

4. Przedszkole może ujawnić Pani/Pana dane osobowe, jak również może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w innych zakresach, podmiotom współpracującym ze Przedszkolem, a w szczególności:

• podmiotom świadczącym usługi IT,

• podmiotom świadczącym usługi księgowe,

• podmiotom świadczącym usługi w zakresie dokumentacji fotograficznej i wideo.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych Przedszkole wymaga od tych podmiotów zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.

5. Przedszkole informuje również, że dane osobowe przetwarzane są przy pomocy usług Google  LLC, a tym samym dochodzi do przekazywania tych danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przekazanie takie jest możliwe, gdyż podmiot Google LLC posiada certyfikat, poświadczający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wydawany na podstawie obowiązującego pomiędzy państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, a przyjętego przez Komisję Europejską, Programu Tarcza Prywatności UE-USA. Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Programem Tarcza Prywatności oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.

Marzena Wojciechowska

Organ Prowadzący Przedszkole Niepubliczne “Kocie Łapki”