1. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8:30. Maksymalnie do godz. 8:30 należy zgłaszać również nieobecność dziecka pod rygorem obciążenia rodzica/opiekuna kosztem zamówionego w danym dniu całodziennego posiłku.

2. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, w szczególności dziecko, które nie wymaga specjalnej opieki. Jeżeli personel placówki będzie miał uzasadnione podejrzenie stanu chorobowego dziecka, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego zabrania dziecka z placówki.

3. W przypadku choroby zakaźnej lub zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie placówki.

4. Pracownicy placówki nie podają dzieciom żadnych leków.

5. Dzieciom nie wolno przynosić do przedszkola jedzenia, w szczególności przynosić i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze, pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy.

6. Dzieciom nie wolno przynosić przedmiotów wartościowych. Zważywszy na bezpieczeństwo dzieci, zabrania się zakładania dzieciom biżuterii; w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków, bransoletek, pierścionków.

7. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony dzień tygodnia. Wychowawca grupy może zadecydować, które zabawki zostaną wykluczone z zabawy (nie akceptujemy zabawek o cechach jawnie militarnych).

8. Rodzice/opiekunowie wyposażają dziecko w szczoteczkę do zębów, pastę, ręcznik, obuwie zmienne, odzież na zmianę, koszulkę (t-shirt) do zajęć plastycznych. Wszystkie przedmioty należące do dziecka muszą być podpisane przez rodziców/opiekunów.

9. Dzieci są zachęcane do kosztowania potraw, ale nie są zmuszane do jedzenia. W naszej placówce posiłki nie są limitowane – dzieci jedzą tyle, ile chcą, zawsze mogą poprosić o dokładkę.

10.  Dzieci nie są też zmuszane do leżakowania.

11. Poza szatnią placówki, rodzice/opiekunowie nie mogą przebywać w pomieszczeniach w godzinach prowadzenia zajęć (7:30 – 17:30). O zasadności ewentualnego odstępstwa od niniejszego zapisu decyduje dyrektor lub wychowawca.

12. Mając na względzie dobro wychowanków oraz warunki higieniczno – sanitarne, na terenie placówki obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się w obuwiu wykorzystywanym na zewnątrz. Dopuszczalne jest stosowanie ochraniaczy obuwia.