Zgodnie z założeniami obowiązującej podstawy programowej zasadniczym celem edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci.

Wspieranie dziecka w jego wielostronnym rozwoju odbywa się przede wszystkim poprzez rozwijanie głównych form aktywności dziecięcej jakimi są różnorodne zabawy, gry o charakterze dydaktycznym, aktywność ruchowa.

Pedagogika wieku dziecięcego, w indywidualnym rozwoju dziecka dostrzega następujące aspekty:

  • zdobywanie wiedzy,
  • ćwiczenie i doskonalenie umiejętności,
  • odkrywanie uzdolnień i możliwości,
  • rozwijanie uczuć.

Rozwijamy je w pod kierunkiem dobrze przygotowanych i twórczych nauczycieli, których pasją zawodową jest praca z dziećmi.

W rozliczeniu tygodniowym (zgodnie z podstawą programową) czas pobytu dziecka w przedszkolu zagospodarowany jest następująco:
  co najmniej 1/5 czasu   należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela, ale zawsze w jego obecności), 
  co najmniej 1/5 czasu   a w przypadku dzieci młodszych t.j. 3, 4 latków – 1/4 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym lub parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze),
  najwyżej 1/5 czasu    zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  pozostały czas 2/5    nauczyciel może dowolnie zagospodarować. W naszym przedszkolu będziemy poznawać tajniki malarstwa, przygotowywać przedstawienia, słuchać muzyki.