Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, higieniczno-sanitarne i ogólne

Bezpieczeństwo, to jeden z dwóch obszarów (obok jakości wyżywienia), w którym nie uznajemy kompromisów.

Pomieszczenia placówki spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać obiekty przeznaczone na pobyt ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się ZL II (np. przedszkola). Wprost z sali zajęć zapewnione jest wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na otwartą przestrzeń, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy objętej ewentualnym pożarem.
Posiadamy awaryjne podtrzymanie oświetlenia na wypadek zaniku zasilania sieciowego.
 

Działamy pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 

Dzieci mają do dyspozycji własną niezależną wydzieloną toaletę wyposażoną w umywalki, miski ustępowe oraz brodzik z kabiną prysznicową. Dostęp do toalety zapewniony jest bezpośrednio z sali zajeć. Temperatura ciepłej wody w umywalkach regulowana jest centralnie, dzięki czemu wykluczone jest ryzyko poparzenia.

Toaleta dzieci jest niedostępna dla obsługi lub gości – korzystanie z toalety naszych dzieci jest zabronione. Personel lub goście placówki mają do dyspozycji niezależną własną toaletę. Placówka na całej swojej powierzchni posiada ogrzewanie podłogowe, dzięki czemu podłoga jest przyjemnie ciepła a poparzenie lub urazy o grzejniki – wykluczone.

Wszystkie materiały użyte do wykończenia (w szczególności farby, lakiery i panele) posiadają stosowne atesty. Atesty posiadają również wszystkie zabawki.

Na teren posesji placówki nie mają wstępu osoby postronne a dostęp i poruszanie się po placówce jest ograniczony. Zwiedzanie rodziców/opiekunów sal dydaktycznych są dopuszczalne poza godzinami funkcjonowania lub w ustalone dni świąteczne.

W uzasadnionych, pilnych przypadkach wstęp do sal zajęć możliwy jest naturalnie również w godzinach trwania zajęć. W takich sytuacjach decyzję o warunkowym wpuszczeniu rodzica do pomieszczeń placówki poza szatnią podejmuje dyrektor lub nauczyciel.

Teren posesji oraz pomieszczenia objęte są systemem monitoringu, a tenże – włączony jest do sieci agencji ochrony.