§1

1. Przedszkole Niepubliczne „Kocie Łapki” zwane dalej „Przedszkolem” ma siedzibę przy ul. Złotej Jesieni 24 w Warszawie, kod 04-965.

2. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole brzmi: Przedszkole Niepubliczne „Kocie Łapki”.

3. Podstawą prawną działania Przedszkola są ustawy w części dotyczącej oświaty niepublicznej, przepisy prawne wydane na podstawie tych ustaw oraz niniejszy Statut.

4. Przedszkole prowadzone jest przez Marzenę Wojciechowską, zamieszkałą przy ul. Kasprowicza 15/15, 01-859 Warszawa, zwaną dalej Organem Prowadzącym.

5. Przedszkole lub Organ Prowadzący może być reprezentowany przez pełnomocników.

§2

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawach dotyczących oświaty niepublicznej oraz w przepisach prawnych wydanych na ich podstawie.

1. Celem Przedszkola jest:

a) zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

b) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

2. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.

3. Przedszkole dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.

4. Przedszkole stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

5. Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:

a) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystywaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych (w tym wczesnego wspomagania rozwoju),

b) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,

c) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej,

d) przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN,

e) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,

f) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

g) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

h) zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.

§3

Dzienny wymiar godzin zajęć w Przedszkolu

1. Dzienny wymiar pracy placówki, od poniedziałku do piątku, wynosi 10 godzin (od 7.30 do 17.30). Istnieje możliwość pozostawienia dziecka w innym zakresie godzinowym, po uprzednim ustaleniu warunków.

2. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi minimum 5 godzin dziennie.

3. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN.

4. Przedszkolny zestaw programów i podręczników obowiązuje co najmniej przez rok.

§4

Warunki przyjmowania dzieci do Przedszkola

1. Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 2,5 roku do 5 lat (w ramach zajęć przedszkolnych).

2. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy.

3. Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola i przyjęcia w poczet wychowanków jest przedłożenie danych dziecka, w zakresie umożliwiającym jego rejestrację we właściwym systemie bazodanowym Jednostki Samorządu Terytorialnego; np. wypełniona “Karta Dziecka”.

4. Liczba miejsc w przedszkolu ustalana jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi oraz sanitarnymi i wynosi do 30 osób.

5. W przypadku mniejszej ilości dzieci niż miejsc, przyjęć dokonuje Organ Prowadzący na zasadzie powszechnej dostępności.

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Przedszkola przekracza liczbę miejsc Organ Prowadzący ustala zasady i kryteria rekrutacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa rodzeństwa dzieci już uczęszczających.

§5

1. Wychowankowie mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego Statutu. Mają prawo do: – szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników, – bezpiecznych warunków pobytu w Przedszkolu, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych, – interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia, – wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach.

2. Wychowankowie mają obowiązek: – traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych, – aktywnego udziału w zajęciach, – starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się, – przestrzegania czystości, – zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce.

3. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.

4. Organ Prowadzący może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy:

a) rodzice zalegają z terminowym regulowaniem opłat za Przedszkole,

b) pomimo upomnień rodzica/opiekuna, dziecko przyprowadzane jest z oznakami różnych chorób i nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe,

c) informacje podane w Karcie Dziecka są okazały się niezgodne z prawdą,

d) dziecko nagminnie nie przestrzegało obowiązków zawartych w punkcie dotyczącym obowiązków wychowanków,

e) nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/ opiekunami a nauczycielem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych.

5. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu i zajęcia dodatkowe:

a) opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu składa się z:

– opłaty stałej (koszty określone przez Organ Prowadzący),

– opłaty za żywienie – (wysokość stawki żywieniowej, ustalona przez Organ Prowadzący),

– jednorazowej opłaty wpisowej (koszty określone przez Organ Prowadzący),

– opłaty za zajęcia dodatkowe organizowane za porozumieniem z rodzicami,

b) opłaty za Przedszkole rodzice dokonują na konto Przedszkola do 3 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry,

c) nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej,

d) w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, rodzicom zgłaszającym nieobecność może przysługiwać zwrot kosztów żywienia, w przypadku gdy zgłoszenie następuje minimum jeden dzień roboczy wcześniej,

e) środki finansowe mogą być uzyskiwane także z innych źródeł, np.: dotacje z budżetu właściwej Jednostki Samorządu Terytorialnego.

6. W uzasadnionych przypadkach Przedszkole może odstąpić od pobierania opłat za pobyt wychowanka. Ostateczną decyzję o odstąpieniu od pobierania opłat podejmuje Dyrektor Przedszkola.

§6

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

1. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.

2. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

4. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela i informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

6. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

7. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie Organu Prowadzącego i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.

8. W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Przedszkolu, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

9. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

10. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

11. Wychowankowie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie na początku pobytu dziecka w Przedszkolu.

12. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

13. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.

§7

Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci do Przedszkola

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez rodziców/opiekunów. Pisemne upoważnienie przedkładają rodzice/opiekunowie wraz z “Kartą Dziecka”.

2. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być oddane pod opiekę bezpośrednio osoby dorosłej; nauczyciela lub pracownika obsługi pełniącego dyżur w szatni.

3. W chwili, gdy rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to rodzic/opiekun przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko. 4.Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5. Przedszkole dopuszcza możliwość organizowania transportu dzieci do i z Przedszkola. Warunki organizacji transportu ustala Dyrektor Przedszkola.

§8

Warunki organizowania zajęć dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1. Przedszkole oferuje pakiet zajęć dodatkowych.

2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Organ Prowadzący.

4. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

5. Częstotliwość i forma organizacyjna zajęć dodatkowych zależą od wyboru rodziców i porozumienia z Dyrektorem Przedszkola. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

6. Opłaty za zajęcia dodatkowe ustalane są przez Organ Prowadzący.

§9

Okres pracy przedszkola i terminarz przerw

1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz ewentualnych przerw ustalonych przez Organ Prowadzący.

3. Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac remontowych, porządkowo – gospodarczych oraz pomiarów instalacji.

4. Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci, dopuszcza się przerwę w pracy Przedszkola związaną z zapowiedzianą kontrolą właściwych organów administracji publicznej (w szczególności w czasie badań, oględzin lub pomiarów instalacji).

§10

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia, współpraca z rodzicami

1. Nauczyciele współdziałają z rodziną dziecka (prawnymi opiekunami) poprzez:

a) wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci,

b) udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu,

c) udzielanie rzetelnych informacji rodzicom na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń ich dziecka, d) rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

e) korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,

f) prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi,

g) udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze.

2. Nauczyciele mają za zadanie:

a) traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,

b) dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w Przedszkolu i poza budynkiem Przedszkola,

c) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z wymaganiami przyjętych programów wychowania przedszkolnego,

d) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,

e) współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników,

f) systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

g) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie,

h) udzielanie rodzicom i opiekunom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomaganie ich w działalności wychowawczej.

3. W Przedszkolu mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia, udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania w szczególności pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

4. W Przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi, osoby do pomocy nauczyciela.

§11

Prawa nauczycieli

Nauczyciele mają prawo do:

a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,

b) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

c) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, swobody wyboru metod realizacji programu,

d) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

e) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

f) wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

§12

Prawa i obowiązki rodziców

  1. Rodzice mają prawo do:

a) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dziecka,

b) rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,

c) wsparcia ze strony nauczycieli Przedszkola i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych.

2. Rodzice mają obowiązek:

a) przestrzegania niniejszego Statutu,

b) poszanowania godności dziecka,

c) wzmacniania wysiłków Przedszkola skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków,

d) informowania w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

e) punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola,

f) angażowania się jako partner w działania Przedszkola,

g) informowania nauczycieli o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,

h) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.

3. Spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się minimum raz w roku (spotkania ogólne) oraz wg harmonogramu spotkań indywidualnych lub częściej na wniosek rodziców czy nauczycieli.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Dla zapewnienia możliwości zaznajomienia się ze Statutem przez zainteresowanych nauczycieli, rodziców lub pracowników obsługi, ustala się udostępnienie Statutu na serwerze www Przedszkola.

Marzena Wojciechowska – Organ Prowadzący